Informacje Prasowe

Poniżej przedstawiamy bieżące wiadomości dotyczące działalności kancelarii.

Adwokat dr Tomasz Snarski otrzymał podziękowanie od Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza za pracę na rzecz Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Z uwagi na nowe obowiązki zawodowe i społeczne Tomasz Snarski zrezygnował z zasiadania w Radzie.

W podziękowaniu Prezydent Paweł Adamowicz zwrócił uwagę na profesjonalizm oraz podkreślił znaczenie społecznego zaangażowania na rzecz wspólnego dobra. Tomasz Snarski służył Radzie zarówno opiniami eksperckimi, jak i aktywną działalnością organizacyjną.

W dniu 14 lutego 2017 roku przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich nr III odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej adwokata Tomasza Snarskiego pt. „Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”. Promotorami rozprawy byli prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło. Natomiast recenzentami: prof. dr hab. Piotr Kardas z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler.

Rozprawa ta jest pracą interdyscyplinarną, przygotowaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z zakresu teorii i filozofii prawa oraz prawa karnego materialnego.

Komisja Rady Wydziału, po przeprowadzeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, podjęła jednogłośnie uchwałę rekomendującą Radzie Wydziału nadanie adwokatowi Tomaszowi Snarskiemu stopnia doktora nauk prawnych. Jednocześnie Komisja Rady Wydziału wnioskowała o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

W dniu 27 lutego 2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwały o nadaniu adwokatowi Tomaszowi Snarskiemu stopnia doktora nauk prawnych oraz o uznaniu jego rozprawy doktorskiej za wyróżniającą się.

Adwokat Tomasz Snarski został powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska w skład Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. To pierwsza tego typu rada w Polsce, która ma za zadanie na poziomie samorządowym doradzać prezydentowi w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą problematyką ochrony praw człowieka.

Rada ds. Równego Traktowania ma obserwować zjawiska związane z dyskryminacją oraz inicjować działania mające na celu zmiany w kierunku poprawy sytuacji osób dyskryminowanych. W skład rady wchodzi łącznie 17 osób, (w tym przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, Policji).

Warto dodać, że powstanie Rady ds. Równego Traktowania ma być także jednoznacznym świadectwem pielęgnowania w Gdańsku wartości wynikających z europejskiego humanizmu, w tym solidarności i tolerancji. Tomasz Snarski podkreślił, że: „Należy w każdym czasie i w każdych warunkach troszczyć się o godność człowieka oraz działać na rzecz przestrzegania praw fundamentalnych, nie zaś przeciw komukolwiek”.

Adwokat Tomasz Snarski od wielu lat działa na rzecz praw językowych polskiej mniejszości na Litwie oraz zajmuje się problematyką ochrony praw fundamentalnych. W przeszłości podejmował m.in. problem praw mniejszości śląskiej czy też sprzeciwiał się mowie nienawiści w przestrzeni publicznej.

Więcej na ten temat na stronie TVN24 oraz Miasta Gdańsk.