Informacje Prasowe

Poniżej przedstawiamy bieżące wiadomości dotyczące działalności kancelarii.

W dniu 14 lutego 2017 roku przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich nr III odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej adwokata Tomasza Snarskiego pt. „Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”. Promotorami rozprawy byli prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski oraz prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło. Natomiast recenzentami: prof. dr hab. Piotr Kardas z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler.

Rozprawa ta jest pracą interdyscyplinarną, przygotowaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z zakresu teorii i filozofii prawa oraz prawa karnego materialnego.

Komisja Rady Wydziału, po przeprowadzeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, podjęła jednogłośnie uchwałę rekomendującą Radzie Wydziału nadanie adwokatowi Tomaszowi Snarskiemu stopnia doktora nauk prawnych. Jednocześnie Komisja Rady Wydziału wnioskowała o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

W dniu 27 lutego 2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwały o nadaniu adwokatowi Tomaszowi Snarskiemu stopnia doktora nauk prawnych oraz o uznaniu jego rozprawy doktorskiej za wyróżniającą się.

Adwokat Tomasz Snarski został powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska w skład Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. To pierwsza tego typu rada w Polsce, która ma za zadanie na poziomie samorządowym doradzać prezydentowi w zakresie spraw związanych z szeroko pojętą problematyką ochrony praw człowieka.

Rada ds. Równego Traktowania ma obserwować zjawiska związane z dyskryminacją oraz inicjować działania mające na celu zmiany w kierunku poprawy sytuacji osób dyskryminowanych. W skład rady wchodzi łącznie 17 osób, (w tym przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, Policji).

Warto dodać, że powstanie Rady ds. Równego Traktowania ma być także jednoznacznym świadectwem pielęgnowania w Gdańsku wartości wynikających z europejskiego humanizmu, w tym solidarności i tolerancji. Tomasz Snarski podkreślił, że: „Należy w każdym czasie i w każdych warunkach troszczyć się o godność człowieka oraz działać na rzecz przestrzegania praw fundamentalnych, nie zaś przeciw komukolwiek”.

Adwokat Tomasz Snarski od wielu lat działa na rzecz praw językowych polskiej mniejszości na Litwie oraz zajmuje się problematyką ochrony praw fundamentalnych. W przeszłości podejmował m.in. problem praw mniejszości śląskiej czy też sprzeciwiał się mowie nienawiści w przestrzeni publicznej.

Więcej na ten temat na stronie TVN24 oraz Miasta Gdańsk.

Piotr Gliński, Wicepremier – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2016 roku powołał adwokata Tomasza Snarskiego w skład Rady Muzeum Stutthof w Sztutowie. Kandydatura Tomasza Snarskiego została zgłoszona jednogłośnie przez członków Rady V Kadencji.

Muzeum Stutthof w Sztutowie jest wyjątkowym miejscem pamięci o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Zostało powołane w dniu 12 marca 1962 r., uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, dzięki staraniom byłych więźniów obozu Stutthof. Jest państwową instytucją kultury podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do zadań Rady należy m.in. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego misji. W jej skład wchodzą członkowie z rozmaitych środowisk naukowych i kulturalnych. Radzie Muzeum Stutthof V Kadencji przewodniczy dr hab. Grzegorz Berendt, jednocześnie naczelnik Biura Edukacji Publicznej oddziału IPN w Gdańsku, wykładowca historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Tomasz Snarski, jako nauczyciel akademicki oraz adwokat, wielokrotnie podejmuje w swoich pracach problematykę prawnego odniesienia się do zbrodniczej przeszłości. Powołanie do Rady Muzeum jest rezultatem docenienia jego dotychczasowej działalności społecznej i zawodowej, w tym na rzecz ochrony praw fundamentalnych oraz w obszarze szeroko pojętej edukacji historycznej.

Więcej informacji:Muzeum Stutthof w Sztutowie